View Song as video Download Song as PPT

Yehova Yire Thanthaiyam Deiva

naNfhth aPNu je;ijahk; nja;tk;
ePu; khj;uk; NghJk; vdf;F
naNfhth uh/gh Rfk; jUk; nja;tk;
ck; jOk;Gfshy; RfkhNdhk;
naNfhth \k;kh vd; $l ,Ug;gPu;
vd; Njitnay;yhk; re;jpg;gPu;

ePu; khj;uk; NghJk; (3) - vdf;F
ePu; khj;uk; NghJk; (3) - vdf;F

1. naNfhth vNyh`pk; rpU\;bg;gpd; NjtNd
ck; thu;j;ijahy; cUthf;fpdPu;
naNfhth gupRj;ju; cd;dju; ePNu
ck;ik Nghy; NtW Njtd; ,y;iy
naNfhth \hNyhk; ck; rkhjhdk;
je;jPu; vd; cs;sj;jpNy
- ePu; khj;uk; NghJk; (3)

2. ,naRNt ePNu vd; Mj;k Neru;
vd;dpy; vt;tstd;G $u;e;jPu;
vd;idNa kPl;f ck;ikNa je;jPu;
ck; md;gpw;F ,izapy;iyNa
vd; tho;ehs; KOJk; ckf;fhf tho;Ntd;
ePNu vd;nwd;Wk; NghJk;
- ePu; khj;uk; NghJk; (3)

Yehova Yire Thanthaiyam Deivam
Neer matram pothum enaku
Yehova rakfa sugam tharum deivam
Um thalumbugalal sugamaanom
Yehova shammam en kooda irupeer
En thevaiyellam santhipeer

Neer matram pothum (3) - enaku
Neer matram pothum (3) - enaku

1. Yehova yaelohim sirustippin devanae
Um vaarthaiyaal vuruvaakineer
Yehova parisuthar unnathar neerae
Ummai poel veru devan illai
Yehova shaalom um samathanam
Thantheer en ullathilae
- Neer matram pothum (3)

2. Yesuvae neerae en aathma nesar
Ennil evalavanbu koorntheer
Ennaiyae meetka ummaiyae thantheer
Um anbirku inaiyillaiyae
En vaalnaal muluthum umakaga vaalvaen
Neerae endrendrum pothum
- Neer matram pothum (3)